vendredi 28 février 2014

Amashirahamwe azocungera amatora y’2015 yipfuza gukorera hamwe

Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike yipfuza kuzokorera hamwe mu bikorwa vyo gukurikiranira hamwe amatora yo mu mwaka w’2015, kugira bazoshobore guhuriza ku cegeranyo kimwe inyuma y’amatora, ari navyo bizotuma ata migambwe isubira kumenyesha ko amatora yibwe.
Iyo amatora yegereje, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike aragira uruhara rukomeye mu myiteguro, ari naco gituma vyari bikwiye ko ayo mashirahamwe aja hamwe kugira yumvikane ku vyokorwa n’abobikora. Pacifique Nininahazwe, umukuru w’ishirahamwe FOCODE (Forum pour la Conscience et le Développement) amenyesha ko inama batunganije, bari kumwe n’urunani COSOME (Coalition de la Societé Civile pour le Monitoring des Elections), ari iyo kurabira hamwe ingene amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike yakurikiranye amatora yo mu mwaka w’2010, utunenge twibonekeje, hamwe n’icokorwa mu ntumbero yo kwitegurira hakiri kare ayo mu mwaka w’2015.
JPEG - 741.2 ko
Pacifique Nininahazwe arongoye FOCODE
Pacifique Nininahazwe amenyesha ko n’aho amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike yagize uruhara mu matora yo mu mwaka w’2010, urwo ruhara rwaragize aho rugarukira, kuko hageze aho imigambwe yikura muri ayo matora, mu gushikiriza ko yibwe. Ayo mashirahamwe ntiyashoboye kwerekana namba ivyo vyavuzwe n’iyo migambwe vyarivyo canke bitarivyo. Umurwi CENI utegura amatora wari ufise ibiharuro, amashirahamwe yakurikiranye ayo matora nayo akagira ibindi. Mu gihe abarorerezi bo muri ayo mashirahamwe barenga ibihumbi umunani, ariko ntibashobore gukwira igihugu cose, Pacifique Nininahazwe, arongoye FOCODE amenyesha ko bipfuza gukorera hamwe mu matora yo mu mwaka w’2015, bitunganye ku buryo mu biro vy’amatora mu gihugu cose hazoba hari abarorerezi bo muri ayo mashirahamwe, ivyo navyo bikazofasha mu kwemeza ibiharuro bizoba vyatanzwe n’umurwi utegura amatora mu Burundi CENI (Commission Nationale Electorale Indépendante).
Mw’ishirahamwe FOCODE bamenyesha ko ibigiye kurangurwa muri kino kiringo ari uguhimiriza abanyagihugu kuja kwiyandikisha kugira bashobore kuzoroshwa amakarata karangamuntu, hamwe n’ukubigisha ibijanye n’amatora.
JPEG - 34.4 ko
Iyo nama yari yatunganijwe n’ishirahamwe FOCODE riri kumwe n’urunani COSOME

Source: http://www.igihe.bi/amashirahamwe-azocungera-amatora-y.html

Aucun commentaire: